RREGULLORJA E KËSHILLIT (KE) NR. 1339/2001, DATË 28 QERSHOR 2001, "PËR SHTRIRJEN E EFEKTEVE TË RREGULLORES (KE) NR. 1338/2001 PËR PËRCAKTIMIN E MASAVE TË NEVOJSHME PËR MBROJTJEN E EUROS NGA FALSIFIKIMI NË SHTETET ANËTARE QË NUK KANË MIRATUAR EURON SI MONE

Informacione shtesë

  • Celex: 32001R1339
  • Tipi: Direktivë
  • Viti: 2001