RREGULLORJA E KËSHILLIT (KE) NR. 2580/2001, DATË 27 DHJETOR 2001, "PËR MASAT SPECIFIKE KUFIZUESE NDAJ PERSONAVE DHE SUBJEKTEVE TË CAKTUARA, ME SYNIMIN PËR TË LUFTUAR TERRORIZMIN"

Informacione shtesë

  • Celex: 32001R2580
  • Tipi: Rregullore
  • Viti: 2001