2002/956/ÇBD: VENDIM I KËSHILLIT, DATË 28 NËNTOR 2002, "PËR KRIJIMIN E NJË RRJETI EVROPIAN PËR MBROJTJEN E PERSONALITETEVE"

Informacione shtesë

  • Celex: 32002D0956
  • Tipi: Vendim
  • Viti: 2002