DIREKTIVA E KËSHILLIT 2003/109/KE, DATË 25 NËNTOR 2003, "PËR STATUSIN E SHTETASVE TË VENDEVE TË TRETA QË JANË REZIDENTË AFATGJATË"

Informacione shtesë

  • Celex: 32003L0109
  • Tipi: Direktivë
  • Viti: 2003