DIREKTIVA E KËSHILLIT 2003/110/KE, DATË 25 NËNTOR 2003, "PËR NDIHMËN NË RASTET E TRANSITIT PËR QËLLIM LARGIMIN NË RRUGË AJRORE"

Informacione shtesë

  • Celex: 32003L0110
  • Tipi: Direktivë
  • Viti: 2003