VENDIM I KËSHILLIT, DATË 8 QERSHOR 2004, "PËR KRIJIMIN E SISTEMIT TË INFORMACIONIT TË VIZAVE (VIS)"

Informacione shtesë

  • Celex: 32004D0512
  • Tipi: Vendim
  • Viti: 2004