VENDIM I KËSHILLIT, DATË 29 PRILL 2004, "PËR ORGANIZIMIN E FLUTURIMEVE TË PËRBASHKËTA PËR LARGIMIN NGA TERRITORI I DY OSE MË SHUMË SHTETEVE ANËTARE TË SHTETASVE TË VENDEVE TË TRETA QË JANË OBJEKT I URDHRAVE INDIVIDUALË TË LARGIMIT"

Informacione shtesë

  • Celex: 32004D0573
  • Tipi: Vendim
  • Viti: 2004