RREGULLORJA (KE) NR. 805/2004 E PARLAMENTIT EVROPIAN DHE E KËSHILLIT, DATË 21 PRILL 2004, "PËR KRIJIMIN E URDHËR-EKZEKUTIMIT EVROPIAN PËR PRETENDIMET E PAANKIMUARA"

Informacione shtesë

  • Celex: 32004R0805
  • Tipi: Rregullore
  • Viti: 2004