RREGULLORE E KËSHILLIT (KE) nr. 2007/2004, datë 26 tetor 2004 "Për themelimin e Agjencisë Evropiane për Menaxhimin e Bashkëpunimit Operacional në Kufijtë e Jashtëm të Shteteve Anëtare të Bashkimit Evropian"

Informacione shtesë

  • Celex: 32004R2007
  • Tipi: Rregullore
  • Viti: 2004