DIREKTIVA 2005/60/KE E PARLAMENTIT EVROPIAN DHE E KËSHILLIT, DATË 26 TETOR 2005, "PËR PARANDALIMIN E PËRDORIMIT TË SISTEMIT FINANCIAR PËR QËLLIME TË PASTRIMIT TË PARAVE DHE FINANCIMIT TË TERRORIZMIT"

Informacione shtesë

  • Celex: 32005L0060
  • Tipi: Direktivë
  • Viti: 2005