VENDIMI I KËSHILLIT 2006/560/ÇBD, DATË 24 KORRIK 2006, QË NDRYSHON VENDIMIN 2003/170/ÇBD "PËR PËRDORIMIN E PËRBASHKËT TË OFICERËVE TË NDËRLIDHJES TË ATASHUAR JASHTË VENDIT NGA AGJENCITË E ZBATIMIT TË LIGJIT TË SHTETEVE ANËTARE"

Informacione shtesë

  • Celex: 32006D0560
  • Tipi: Vendim
  • Viti: 2006