VENDIM I KOMITETIT TË PËRBASHKËT TË ZEE-SË, NR. 115/2013, DATË 14 QERSHOR 2013, "PËR NDRYSHIMIN E SHTOJCËS II (RREGULLORET TEKNIKE, STANDARDET, TESTIMI DHE CERTIFIKIMI) DHE SHTOJCËS IV (ENERGJIA) TË MARRËVESHJES PËR ZEE-NË"

Informacione shtesë

  • Celex: 32013D0115
  • Tipi: Vendim
  • Viti: 2013