VENDIM ZBATUES I KOMISIONIT, DATË 30.9.2013, "PËR NDRYSHIMIN E VENDIMIT TË KOMISIONIT C(2002) 3069 "PËR PËRCAKTIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE LIDHUR ME FORMATIN E UNIFIKUAR TË LEJEVE TË QËNDRIMIT PËR SHTETASIT E VENDEVE TË TRETA"

Informacione shtesë

  • Celex: 32013D6178
  • Tipi: Vendim
  • Viti: 2013