VENDIM ZBATUES I KOMISIONIT, DATË 30.9.2013, "PËR NDRYSHIMIN E VENDIMIT PËRFUNDIMTAR TË KOMISIONIT C (2006) 2909 'PËR PËRCAKTIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE NË LIDHJE ME STANDARDET E KARAKTERISTIKAVE TË SIGURISË DHE ELEMENTET BIOMETRIKE NË PASAPORTA DHE DOKU

Informacione shtesë

  • Celex: 32013D6181
  • Tipi: Vendim
  • Viti: 2013