RREGULLORE (BE) NR. 610/2013 E PARLAMENTIT EVROPIAN DHE E KËSHILLIT, DATË 26 QERSHOR 2013, "PËR NDRYSHIMIN E RREGULLORES (KE) NR. 562/2006 TË PARLAMENTIT EVROPIAN DHE TË KËSHILLIT PËR VENDOSJEN E NJË KODI KOMUNITAR PËR RREGULLAT QË RREGULLOJNË LËVIZJEN E

Informacione shtesë

  • Celex: 32013R0610
  • Tipi: Rregullore
  • Viti: 2013