DIREKTIVË 2014/41/BE E PARLAMENTIT EVROPIAN DHE E KËSHILLIT, DATË 3 PRILL 2014, "PËR URDHRIN EVROPIAN HETIMOR NË ÇËSHTJET PENALE"

Informacione shtesë

  • Celex: 32014L0041
  • Tipi: Direktivë
  • Viti: 2014