DIREKTIVË 2014/66/BE E PARLAMENTIT EVROPIAN DHE E KËSHILLIT, DATË 15 MAJ 2014, "PËR KUSHTET E HYRJES DHE QËNDRIMIT TË SHTETASVE TË VENDEVE TË TRETA NË KUADËR TË TRANSFERIMIT BRENDA NDËRMARRJES"

Informacione shtesë

  • Celex: 32014L0066
  • Tipi: Direktivë
  • Viti: 2014