RREGULLORE (BE) NR. 509/2014 E PARLAMENTIT EVROPIAN DHE E KËSHILLIT, DATË 15 MAJIT 2014, QË NDRYSHON RREGULLOREN E KËSHILLIT (KE) NR. 539/2001 "PËR RENDITJEN E VENDEVE TË TRETA SHTETASIT E TË CILËVE DUHET TË JENË TË PAJISUR ME VIZË KUR KALOJNË KUFIJTË E J

Informacione shtesë

  • Celex: 32014R0509
  • Tipi: Rregullore
  • Viti: 2014