RREGULLORE (BE) NR. 513/2014 E PARLAMENTIT EVROPIAN DHE E KËSHILLIT, DATË 16 PRILL 2014, "PËR VENDOSJEN, SI PJESË E FONDIT TË SIGURISË SË BRENDSHME, E INSTRUMENTIT PËR MBËSHTETJEN FINANCIARE PËR BASHKËPUNIMIN POLICOR, PARANDALIMIN DHE LUFTËN KUNDËR KRIMIT

Informacione shtesë

  • Celex: 32014R0513
  • Tipi: Rregullore
  • Viti: 2014