RREGULLORE (BE) NR. 514/2014 E PARLAMENTIT EVROPIAN DHE E KËSHILLIT, DATË 16 PRILL 2014, "PËR PËRCAKTIMIN E DISPOZITAVE TË PËRGJITHSHME PËR FONDIN E AZILIT, MIGRACIONIT DHE INTEGRIMIT DHE PËR INSTRUMENTIN PËR MBËSHTETJEN FINANCIARE PËR BASHKËPUNIMIN POLIC

Informacione shtesë

  • Celex: 32014R0514
  • Tipi: Rregullore
  • Viti: 2014