RREGULLORE (BE) NR. 515/2014 E PARLAMENTIT EVROPIAN DHE E KËSHILLIT, DATË 16 PRILL 2014, "PËR KRIJIMIN, SI PJESË E FONDIT TË SIGURISË SË BRENDSHME, E INSTRUMENTIT PËR MBËSHTETJEN FINANCIARE PËR KUFIJTË E JASHTËM DHE VIZAT" DHE QË SHFUQIZON VENDIMIN NR. 57

Informacione shtesë

  • Celex: 32014R0515
  • Tipi: Rregullore
  • Viti: 2014