RREGULLORE (BE) NR. 656/2014 E PARLAMENTIT EVROPIAN DHE E KËSHILLIT, DATË 15 MAJ 2014, "PËR RREGULLAT E MBIKËQYRJES SË KUFIJVE TË JASHTËM DETARË NË KUADËR TË BASHKËPUNIMIT OPERACIONAL TË KOORDINUAR NGA AGJENCIA EVROPIANE PËR MENAXHIMIN E BASHKËPUNIMIT OPE

Informacione shtesë

  • Celex: 32014R0656
  • Tipi: Rregullore
  • Viti: 2014