RREGULLORE ZBATUESE E KOMISIONIT (BE) NR. 800/2014, DATË 24 KORRIK 2014, "PËR VENDOSJEN E PROCEDURAVE TË RAPORTIMIT DHE MASAVE TË TJERA PRAKTIKE PËR FINANCIMIN E MBËSHTETJES OPERATIVE NË ZBATIM TË PROGRAMEVE KOMBËTARE DHE NË KUADËR TË SKEMËS SË POSAÇME TË

Informacione shtesë

  • Celex: 32014R0800
  • Tipi: Rregullore
  • Viti: 2014