VENDIMI ZBATUES I KOMISIONIT (BE) 2015/219, DATË 29 JANAR 2015, "PËR ZËVENDËSIMIN E SHTOJCËS SË VENDIMIT ZBATUES 2013/115/BE "PËR MANUALIN SIRENE DHE MASA TË TJERA ZBATUESE PËR SISTEMIN INFORMATIV SHENGEN TË GJENERATËS SË DYTË (SIS II)"

Informacione shtesë

  • Celex: 32015D0219
  • Tipi: Vendim
  • Viti: 2015