VENDIMI ZBATUES I KOMISIONIT (BE) 2015/450, DATË 16 MARS 2015, "PËR PARASHTRIMIN E KËRKESAVE TESTUESE PËR SHTETET ANËTARE TË CILËT INTEGROHEN NË SISTEMIN E INFORMACIONIT SHENGEN TË GJENERATËS SË DYTË (SIS II) OSE NDRYSHOJNË NDJESHËM SISTEMET E TYRE KOMBËT

Informacione shtesë

  • Celex: 32015D0450
  • Tipi: Vendim
  • Viti: 2015