DIREKTIVA 2009/81/KE E PARLAMENTIT EVROPIAN DHE E KËSHILLIT, DATË 13 KORRIK 2009, “PËR KOORDINIMIN E PROCEDURAVE PËR SHPALLJEN FITUESE TË KONTRATAVE TË CAKTUARA PËR PUNË PUBLIKE, FURNIZIME DHE SHËRBIME, NGA AUTORITETET OSE ENTET KONTRAKTORE, NË FUSHËN E M

Informacione shtesë

  • Celex: 02009L0081-20160101
  • Tipi: Direktivë
  • Viti: 2009