DIREKTIVË 2001/18/KE E PARLAMENTIT EVROPIAN DHE E KËSHILLIT, DATЁ 12 MARS 2001, "PËR LËSHIMIN E KONTROLLUAR NË MJEDIS TË ORGANIZMAVE TË MODIFIKUAR GJENETIKISHT" DHE QË SHFUQIZON DIREKTIVËN E KËSHILLIT 90/220/KEE - DEKLARATA E KOMISIONIT

Informacione shtesë

  • Celex: 02001L0018-20150402
  • Tipi: Direktivë
  • Viti: 2001