DIREKTIVA 2003/87/KE E PARLAMENTIT EVROPIAN DHE E KËSHILLIT, DATЁ 13 TETOR 2003, "PËR KRIJIMIN E NJË SKEME PËR TREGTIMIN E KUOTAVE TË SHKARKIMEVE TË GAZEVE ME EFEKT SERRË BRENDA KOMUNITETIT, E CILA NDRYSHON DIREKTIVËN E KËSHILLIT NR. 96/61/KE (TEKST KUPTI

Informacione shtesë

  • Celex: 02003L0087-20151029
  • Tipi: Direktivë
  • Viti: 2003