RREGULLORE (BE) NR. 70/2012 E PARLAMENTIT EVROPIAN DHE E KËSHILLIT, DATË 18 JANAR 2012, "PËR RAPORTET STATISTIKORE LIDHUR ME TRANSPORTIN RRUGOR TË MALLRAVE"

Informacione shtesë

  • Celex: 32012R0070
  • Tipi: Direktivë
  • Viti: 2012