DIREKTIVË E KËSHILLIT, DATË 18 QERSHOR 1991, "PËR KONTROLLIN E BLERJEVE DHE POSEDIMIT TË ARMËVE" (91/477/KEE)

Informacione shtesë

  • Celex: 31991L0477
  • Tipi: Direktivë
  • Viti: 1991