96/747/ÇBD: VEPRIMI I PËRBASHKËT, DATË 29 NËNTOR 1996, I MIRATUAR NGA KËSHILLI NË BAZË TË NENIT K.3 TË TRAKTATIT PËR BASHKIMIN EVROPIAN, PËR KRIJIMIN DHE MBAJTJEN E NJË DIREKTORIE TË KOMPETENCAVE, AFTËSIVE DHE EKSPERTIZËS SË SPECIALIZUAR NË LUFTËN KUNDËR

Informacione shtesë

  • Celex: 31996F0747
  • Tipi: Direktivë
  • Viti: 1996