1999/435/KE: VENDIMI I KËSHILLIT, DATË 20 MAJ 1999, "PËR PËRKUFIZIMIN E TËRËSISË SË LEGJISLACIONIT TË SHENGENIT ME QËLLIM PËRCAKTIMIN, NË PËRPUTHJE ME DISPOZITAT PËRKATËSE TË TRAKTATIT THEMELUES TË KOMUNITETIT EVROPIAN DHE TRAKTATIT TË BASHKIMIT EVROPIAN,

Informacione shtesë

  • Celex: 31999D0435
  • Tipi: Direktivë
  • Viti: 1999