1999/436/KE: VENDIMI I KËSHILLIT, DATË 20 MAJ 1999, "PËR PËRCAKTIMIN, NË PËRPUTHJE ME DISPOZITAT PËRKATËSE TË TRAKTATIT THEMELUES TË KOMUNITETIT EVROPIAN DHE TRAKTATIT TË BASHKIMIT EVROPIAN, E BAZËS LIGJORE PËR SECILËN NGA DISPOZITAT APO VENDIMET QË JANË

Informacione shtesë

  • Celex: 31999D0436
  • Tipi: Direktivë
  • Viti: 1999