1999/615/ÇBD: VENDIMI I KËSHILLIT, DATË 13 SHTATOR 1999, "PËR PËRCAKTIMIN E 4-MTA SI NJË DROGË E RE SINTETIKE E CILA DUHET T'I NËNSHTROHET MASAVE TË KONTROLLIT DHE SANKSIONEVE PENALE"

Informacione shtesë

  • Celex: 31999D0615
  • Tipi: Direktivë
  • Viti: 1999