VENDIMI I KËSHILLIT, DATË 17 TETOR 2000, "PËR NGRITJEN E NJË SEKRETARIATI TË ORGANEVE TË PËRBASHKËTA MBIKËQYRËSE PËR MBROJTJEN E TË DHËNAVE, TË KRIJUARA NGA KONVENTA PËR THEMELIMIN E ZYRËS POLICORE EVROPIANE (KONVENTA E EUROPOLIT), KONVENTA PËR PËRDORIMIN

Informacione shtesë

  • Celex: 32000D0641
  • Tipi: Vendim
  • Viti: 2000