2001/470/KE: VENDIMI I KËSHILLIT, DATË 28 MAJ 2001, "PËR KRIJIMIN E RRJETIT EVROPIAN TË JURISPRUDENCËS PËR ÇËSHTJET CIVILE DHE TREGTARE"

Informacione shtesë

  • Celex: 32001D0470
  • Tipi: Vendim
  • Viti: 2001