2001/887/ÇBD: VENDIMI I KËSHILLIT, DATË 6 DHJETOR 2001, "PËR MBROJTJEN E EUROS NGA FALSIFIKIMI"

Informacione shtesë

  • Celex: 32001D0887
  • Tipi: Vendim
  • Viti: 2001