RREGULLORJA E KËSHILLIT (KE) NR. 1338/2001, DATË 28 QERSHOR 2001, "PËR PËRCAKTIMIN E MASAVE TË NEVOJSHME PËR MBROJTJEN E EUROS NGA FALSIFIKIMI"

Informacione shtesë

  • Celex: 32001R1338
  • Tipi: Rregullore
  • Viti: 2001