RREGULLORE (QRK) Nr. 02/2015 PËR PROCESIN E PËRKTHIMIT TË ACQUIS TË BE-SË NË GJUHËT ZYRTARE TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS