MANUAL PËR PËRKTHIMIN E LEGJISLACIONIT KOMUNITAR

Përkthimi i acquis communautaire në gjuhën shqipe ka dy qëllime kryesore:

• Së pari, përbën kusht për antarësimin në BE,

• Së dyti, ndihmon procesin e përafrimit të legjislacionit vendas me acquis communautaire.

Deri në këtë moment tërësia e acquis communautaire që duhet përkthyer nga vendet që aspirojnë anëtarësimin është rreth 95.000 faqe në format të Fletores Zyrtare të Komunitetit Europian (OJ Pages). Në rastin e anëtarësimit të 10 vendeve të fundit në BE, acquis u përkthye në 204 volume.

Informacione shtesë

  • Viti i publikimit: Prill 2006